Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy

fot.

Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie równoważnym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W praktyce oznacza to, że w grafiku pracy można zaplanować w zależności od potrzeb od 0 do 12 godzin pracy np. 4, 6, 8 10 czy 12 godzin.

WAŻNE !!!

Praca w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy ( zgodnie z planem pracy) nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Planując pracę w systemie równoważnym pamiętaj, że:

 • wymiar czasu pracy określny jest dla całego okresu rozliczeniowego (OR) – ten parametr wylicza i kontroluje za Ciebie ePlanneR;
 • planując pracę w poszczególnych miesiącach OR możesz zaplanować w jednym miesiącu więcej, a w innym mniej godzin pracy, ważne aby planowane godziny pracy zbilansowały się w OR – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • musisz zachować zasadę przeciętnie 5-o dniowego tygodnia pracy w OR – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • musisz zachować 11-godzinny dobowy nieprzerwany odpoczynek w każdej dobie pracowniczej – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • musisz zachować 35-godzinny tygodniowy odpoczynek w każdym tygodniu pracy – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • planując pracę w niedzielę lub święto nie możesz zapomnieć o wyznaczeniu innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto.
 • za pracę w niedzielę 6 dni po lub 6 dni przed, a jeśli to nie jest możliwe do końca okresu rozliczeniowego;
 • za pracę w święto do końca okresu rozliczeniowego.
 • planując pracę w niedzielę musisz zapewnić raz na cztery tygodnie niedzielę wolną od pracy – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • jeśli planując grafik wiesz, że pracownik będzie nieobecny w danym miesiącu ( np. ma zaplanowany urlop) nie musisz na ten czas planować mu pracy, wystarczy że zaewidencjonujesz nieobecność, a system automatycznie obniży wymiar czasu pracy pracownika o iloczyn 8 i wymiaru czasu pracy w każdym dniu nieobecności przepadającym od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt;
 • zaplanowany i podany do wiadomości pracowników (7 dni przed rozpoczęciem miesiąca) harmonogram pracy jest „święty” i nie wolno go zmieniać w czasie trwania okresu rozliczeniowego;
 • zaplanowany harmonogram pracy należy zatwierdzić a tym samym uniemożliwić jego edycję;
 • ewentualne zmiany w harmonogramie są możliwe tylko wtedy, gdy taką ewentualność przewidziano w regulaminie pracy, ale mogą być dokonywane tylko w wyjątkowych przypadkach, których nie dało się przewidzieć w chwili tworzenia harmonogramu za zgoda pracownika na dzień przed planowaną zmianą;

 

GRAFIK PLANOWANY

 

Moduł: Grafik planowany umożliwia:

 • Planowanie zmian.
 • Zapewnienie pożądanej obsady.
 • Kontrolę planu pod względem zgodności z przepisami prawa pracy.
 • Ostrzeganie przed nieprawidłowościami i niezgodnością z przepisami prawa pracy.
 • Drukowanie planu pracy dla obiektu.
 • Drukowanie listy obecności dla obiektu.
 • Zatwierdzenie i zamknięcie planu pracy

 

Rozliczając pracę w systemie równoważnym pamiętaj, że:

 • w przypadku wystąpienie usprawiedliwionej absencji wymiar czasu pracy pracownika ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, obniżeniu ulega również czas przepracowany;
 • w przypadku wystąpienie nieusprawiedliwionej absencji wymiar czasu pracy pracownika nie ulega obniżeniu, obniżeniu ulega natomiast czas przepracowany;
 • urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym ilości godzin przypadających do przepracowania w danym dniu;
 • wprowadzając absencję uważaj, aby nie dublować nieobecności
 • zlecając pracę w godzinach nadliczbowych musisz zaewidencjonować to zdarzenie w systemie;
 • rekompensując pracę w nadgodzinach czasem wolnym musisz zaewidencjonować to zdarzenie w systemie;
 • umożliwiając pracownikowi „wyjście prywatne” musisz zaewidencjonować to zdarzenie w systemie;
 • odpracowanie przez pracownika „wyjścia prywatnego” musisz zaewidencjonować w systemie;
 • przed wykonaniem zestawień do listy płac harmonogram pracy ( grafik wykonywany) należy zatwierdzić a tym samym uniemożliwić jego edycję i dokonywanie jakichkolwiek zmian;

 

GRAFIK WYKONYWANY

Moduł: Grafik wykonywany umożliwia:

 • Ewidencjonowanie w miejsce zaplanowanych dni pracy nieobecności pracownika .
 • Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy.
 • Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym.
 • Ewidencję wyjść prywatnych i ich odpracowanie.
 • Drukowanie harmonogramu pracy obiektu.
 • Wykonanie zestawień do listy płac.
 • Zatwierdzenie i zamknięcie miesiąca.