ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Dodatek za pracę w porze nocnej.

30.09.2015

Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej do wynagrodzenia w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek ten będzie ulegał zmianie w każdym miesiącu w zależności od wymiaru czasu pracy obowiązującego w poszczególnych miesiącach. Pracownikom wykonującym pracę stale poza zakładem pracy… View Article

Pora nocna

21.09.2015

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 21 a 7. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy (tj. regulaminie pracy, układzie zbiorowym, obwieszczeniu) ustala, które 8 godzin spośród 10 godzin będzie stanowić porę nocna obowiązującą w danym zakładzie pracy może to być np.: 21:00-5.00; 21:30-5.30 22:00-6.00; 22:30-6.30 23:00-7.00 Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy za każdą godzinę… View Article

Praca w niedziele i święta.

7.09.2015

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Praca w niedziele i święta jest dozwolona zgodnie z art…. View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE