ePlanneR

Inne funkcje

Ewidencja czasu pracy

 

Harmonogramy pracy w ePlanneR plus zdarzenia z grafiku wykonywanego (nadgodziny, absencje, wyjścia prywatne itp.) tworzą ewidencje czasu pracy  dla celów sprawozdawczych i kontrolnych. Program uwzględnia wszystkie elementy, które składające się na pełny obraz danego okresu pracy.

Harmonogram czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy

lista absencji

nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

praca w porze nocnej

praca w dni wolne od pracy

praca w dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy

praca w niedziele i święta

Grafik wykonywany

Moduł grafik wykonywany pozwala zarządzać danymi, które wynikają z faktycznie wykonanej pracy.

Godziny nadliczbowe

Rejestracja zmian dziennych i nocnych, godzin nadliczbowych, dyżurów, obecności w dni wolne od pracy, dodatków za pracę w dni świąteczne i niedziele, zwolnień lekarskich, urlopów (wypoczynkowych, bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych, okolicznościowych i szkoleniowych), delegacji, nieobecności płatnych, niepłatnych i nieusprawiedliwionych.

Wyjścia prywatne

Wprowadzanie aktualnego rozkładu pracy w miejsce zaplanowanych dni.

absencje godzinowe

Planowanie zmian wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy.

praca zdalna

Wprowadzanie w miejsce zaplanowanych dni pracy różnych, faktycznych nieobecności pracownika (program uwzględnia różne formy absencji).

Moduł Pracownik

Pozwala przechowywać dane osobowe i ewidencjonować te parametry zatrudnienia, które mają wpływ na planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz ułatwia zarządzanie zespołem pracowników w obrębie organizacji.

Dane pracownika i paramerty zatrudnienia ewidedcjonowane w aplikacji ePlanneR znajdują się poniżej.

dane osobowe

data zatrudnienia

rodzaj zawartej umowy

wymiar czasu pracy

kwalifikacje

Badania medycyny pracy, szkolenia BHP, uprawnienia do prowadzenia auta itp.

system czasu pracy

Okres rozliczeniowy, parametry systemu czasu pracy.

normy czasu pracy, jakim podlega dany pracownik

uprawnienia

Uprawnienia rodzicielskie, niepełnosprawność, itp.

Raporty

Moduł grafik planowany pozwala planować nadchodzący okres rozliczeniowy. Grafik wypełniany jest przy pełnej obsadzie zatrudnionych, a wszystkie dane wprowadzane są zgodnie z przepisami prawa.

Dane pracownika i paramerty zatrudnienia ewidedcjonowane w aplikacji ePlanneR znajdziesz poniżej.

karta ewidencji czasu pracy

Harmonogramy czasu pracy, listy obecności.

Zestawienia czasu

Zestawienie czasu pracy w rozbiciu na poszczególne typy dni i godzin pracy.

Raportowanie operacyjne

Raporty operacyjne ilustrujące wykonanie planu w dowolnym momencie i w rozbiciu na poszczególne typy działalności.

Raporty zarządcze

Raporty zarządcze obrazujące stopień wykorzystania czasu pracy w organizacji.

Korzystając ze strony zgadzasz się z Polityką prywatności
Rozumiem