Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe ….

fot.kwalifikacje zawodowe

Dzisiejszy wpis chciałabym poświęcić sytuacji, gdy pracownik w czasie trwania stosunku pracy podnosi kwalifikacje zawodowe. Czym więc jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Otóż przez  podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Kiedy urlop szkoleniowy?

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

  • urlop szkoleniowy,
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Jeżeli pracodawca nie wyraża zgody na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika uznając np. iż wiedza nie będzie przydatna w wykonywanej przez pracownika pracy, może przyznać pracownikowi zamiast urlopu szkoleniowego i płatnych zwolnień od pracy inne uprawnienia, jak np. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia czy urlop bezpłatny. Warunki i zasady przyznania tych uprawnień określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a pracownikiem.

Gdy pracownik przygotowuje rozprawę doktorską….

Urlop szkoleniowy przysługuje też pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną. Jest udzielany na wniosek zainteresowanego, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Wymiar tego urlopu to aż 28 dni. Udzielany jest on w dniach, które są dla tego pracownika dniami pracy. Za okres urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane tak samo jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Następny wpis poświęcę próbie rozstrzygnięcia wątpliwości, czy szkolenia odbywające się poz normalnymi godzinami pracy powinny być zaliczane do czasu pracy. O tym już za tydzień.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz