Wpływ długich nieobecności na prawo do urlopu

fot.

Pracownikowi powracającemu do pracy w ciągu roku  kalendarzowego po przerwie trwającej co najmniej 1 miesiąc z powodu:

  • urlopu bezpłatnego
  • urlopu wychowawczego
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych
  • tymczasowego aresztowania
  • odbywania kary pozbawienia wolności
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu wykonywania pracy.

Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, a niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia.

Wymiar urlop pracownika powracającego do pracy w ciągu roku kalendarzowego ulega więc proporcjonalnemu obniżeniu, chyba ze przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu wyższym wymiarze.

Jeżeli wymienione powyżej nieobecności w pracy obejmują części miesięcy kalendarzowych, przy proporcjonalnym obniżeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 155 2 § 2 KP, za miesiąc uważa się łącznie 30 dni.

  • Pracownik wraca do pracy po trwającym od 01.01. urlopie wychowawczym. 01-12-2010 wstawia się w pracy. Ma prawo do urlopu w wymiarze 26 dni. W takim przypadku przysługuje mu prawo do urlopu jedynie za grudzień. Urlop należny obliczamy następująco:

26:12 x 1 = 2,166  -> 3 dni

  • Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu, zostaje tymczasowo aresztowany od 17-09-2016 do 14-11-2016.

Ponieważ nieobecność przypada na przełomie miesięcy liczymy wielokrotność kolejnych 30 dni nieobecności, czyli w tym przypadku pozbawiamy pracownika prawa do 1/12 urlopu. Urlop należny obliczamy następująco:

          20:12 x 11 = 18,333  -> 19 dni

Niepełny dzień urlopu obliczony zgodnie z zasadami proporcjonalności zaokrągla się w górę do pełnego dnia, jednakże urlop pracownika nie może przekroczyć wymiaru przewidzianego w Art. 154 § 1.

 

UWAGA !!!!

Od 1 października 2013 r. proporcjonalne obniżanie wymiaru urlopu wypoczynkowego nie znajduje już zastosowania, jeśli pracownik przebywał na urlopie wychowawczym w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabył prawo do urlopu wypoczynkowego oraz wrócił do pracy po kilkumiesięcznym urlopie wychowawczym. W takim przypadku urlop wychowawczy w trakcie roku kalendarzowego nie obniży to wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika.

  • Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu, w okresie od 17-06-2016 do 16-09-2016 przebywa na urlopie wychowawczym.Ponieważ nieobecność z powodu urlopu wychowawczego rozpoczęła się i zakończyła w tym samym roku kalendarzowym, a pracownik przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego nabył prawo do urlopu wypoczynkowego pracodawca nie ma podstaw do jego pomniejszenia.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz