Limity pracy w nadgodzinach

fot.Limity pracy w nadgodzinach

Pracownika obowiązują zarówno limity dobowe, średnio-tygodniowe, jak również limity pracy w nadgodzinach.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż 150.

Maksymalna liczba godzin nie może jednak przekroczyć 416 godzin ( 52 tygodnie x maksymalny średnio tygodniowy limit godzin nadliczbowych, czyli 8). Jednakże z uwagi na konieczność wykorzystani urlopu wypoczynkowego, nie ma możliwości, aby pracownik pracując 416 godzin nadliczbowych rocznie nie przekroczył obowiązujących go norm. Bezpieczną granicą, zdaniem Inspekcji Pracy jest określenie limitu godzin nadliczbowych na poziomie 350 godzin.

W przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Stosowny zapis powinien się znaleźć we wszystkich umowach o pracę pracowników niepełno etatowych.

Maksymalny średnio-tygodniowy wymiar czasu pracy jaki można określić w umowie powinien być niższy od ustawowego przeciętnie 40 godzinnego tygodnia pracy.

Maksymalny dobowy wymiar czasu pracy jaki można określić w umowie powinien być niższy od ustawowej dobowej normy czasu pracy, która wynosi 8 godzin.

Autor: Monika Smulewicz