Czym jest przestój w pracy ?

fot.Przestój

Zastanawiałeś się kiedyś czym jest przestój w pracy ? Co w sytuacji, gdy nastąpi awaria linii produkcyjnej lub awaria prądu?

Z przestojem mamy do czynienia w przypadku gdy pracownik, mimo iż jest gotowy do wykonywania pracy nie wykonuje jej wskutek zaistniałych przeszkód.

Jak wiadomo przeszkoda mogła pojawić się wskutek okoliczności leżących po stronie pracodawcy (brak materiałów) lub pracownika (zepsuł maszynę). Ma to istotne znaczenie.

  • jeżeli przestój powstał z przyczyn dotyczących pracodawcy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie,
  • jeżeli zaś przestój powstał z winy pracownika – wynagrodzenie nie przysługuje.

W tym pierwszym przypadku wynagrodzenie przysługuje w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, (czyli najczęściej wynagrodzenie zasadnicze), a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca nie musi przestoju wcale spisywać na straty, może on bowiem na jego czas powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę.

Przykład 1.

W firmie X z powodu chwilowego braku zamówień pracodawca wstrzymał prace na okres dwóch tygodni. W tym czasie polecił wszystkim pracownikom produkcji, aby nie przychodzili do pracy.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z przestojem z przyczyn niezależnych od pracownika. W związku z powyższym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas przestoju.

Przykład 2.

W firmie X z powodu zaniedbania grupy pracowników produkcji  pracodawca był zmuszony wstrzymać prace na dwie godziny. W związku z czym wszyscy pracownicy produkcji nie wykonywali pracy przez dwie godziny i oczekiwali na usunięcie przeszkody.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z przestojem z przyczyn zawinionych przez pracownika. W związku z powyższym pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas przestoju.

 

Autor: Monika Smulewicz