Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego ?

fot.wymiar urlopu wypoczynkowego

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony m.in. od stażu pracy pracownika i wynosi on odpowiednio:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej

Do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy:

 1. wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
 2. w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy zaliczeniu podlega również okresy nie zakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem stosunku pracy,
 3. okresy za które pracownik zachowuje prawo do odszkodowania w przypadku skróconego okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik nie podjął w tym czasie pracy,
 4. okresy pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie pracownikowi przywróconemu do pracy,
 5. okresy urlopu wychowawczego,
 6. okresy urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi pracodawcami,
 7. okres pobierania zasiłków i stypendiów dla bezrobotnych,
 8. okres zasadniczej, zawodowej i nadterminowej służby wojskowej
 9. okres pracy w policji, straży granicznej, straży pożarnej,
 10. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20.07.1990 r.)
 11. inne okresy, które w myśl ogólnie obowiązujących przepisów podlegają uwzględnieniu do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze
 12. okresy ukończonej nauki w szkole:
 • zakończoną naukę w ZSZ w wymiarze przewidzianym programem nauczania, nie więcej jednak jak 3 lata
 • zakończoną naukę w średniej szkole zawodowej w wymiarze przewidzianym programem nauczania, nie więcej jednak jak 5 lat
 • zakończoną naukę w średniej szkole zawodowej dla absolwentów ZSZ w wymiarze 5 lat
 • zakończoną naukę w średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata
 • zakończoną naukę w szkole policealnej – 6 lat
 • ukończoną szkołę wyższą – 8 lat

Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest wymiar urlopu nie zaliczamy:

 • okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
 • okresów prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli jednak w tym samym czasie pracownik uczył się i pracował do stażu pracy zaliczymy okres pracy, albo okres nauki w części pokrywającej się, w zależności od tego który wariant jest dla pracownika korzystniejszy.

Zapamiętaj !

Uprawnienia pracownicze zawarte w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy mają charakter uprawnień minimalnych. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy może ustalić wyższy wymiar urlopu.

Już wkrótce kolejny wpis o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz